Tietoa blogista ja hankkeesta

HYMY
Aikataulu 19.12.2022-30.4.2025

Hankkeen kuvaus
HYMY-hankkeen toiminnassa painotetaan opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistamista, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukemista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi, opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistamista sekä hyvinvointijohtamisen kehittämistä.

Koronapandemia aiheutti uusia tarpeita opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentamiseksi oppilaitoksissa. Hankkeessa sitoudutaan myös Agenda2030‑tavoitteisiin terveellisestä elämästä, hyvinvoinnista sekä avoimesta, tasa-arvoisesta ja laadukkaasta koulutuksesta. Tämän johdosta HYMY-hankkeen keskiössä on kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta hyödyntäen eri menetelmiä ja malleja. Kehitettyjä toimintamalleja levitetään muille verkostoille ja alan toimijoille.

Tavoitteet
Verkostolla on organisaatio kohtaisia tavoitteita, joita jokainen toimija toteuttaa omissa oppilaitoksissaan. Lisäksi on yhteisiä tavoitteita ja teemoja, joita kehitetään pienemmissä työryhmissä valtakunnallisesti. Pilotoitu toiminta mallinnetaan, jotta malleja voidaan juurruttaa ja levittää.

Saskyn tavoitteet
Selvitetään osallisuuden ja osallistamisen kulmakivet, edistetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia. Sisällytetään opinnollistamisen mahdollisuus vaikuttamiseen mukaan.


Vahvistetaan asuntolaohjaajien osaamista, otetaan käyttöön VEKE-malli sekä OPH:n Laadukas asuntolatoiminta -opas. Kehitetään opiskeluhuoltoon konsultoivan työotteen toimintamalli sekä kehitetään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.


Opiskelijoiden itseohjautuvuuden, arjen hallintataitojen, opiskelutaitojen sekä sosiaalisten taitojen tukeminen. Ryhmämenetelmien benchmarkkaus ja pilotointi sekä vertaisarviointi. Osallistutaan vierailuohjelmaan.


Toimenpiteet
Verkosto toimii SAKU ry:n Kiinni strategiaan -mallin mukaan. Verkosto kokoontuu avainkohtaamisiin 10 kertaa hankkeen aikana. Avainkohtaamisissa muodostetaan verkoston toimijoista soluja, jotka kokoontuvat yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen puitteissa. Verkoston kesken toteutetaan myös vierailuohjelmaa, jossa verkoston jäsen kutsuu muut omaan oppilaitokseen tutustumaan toimintaan, kehitettyihin malleihin ja hyviin käytäntöihin.

Saskyn omia toimenpiteitä ovat mm. selvittää oppilaitoskohtainen osallisuuden taso ja siihen vaikuttavat tekijät, kehittää, pilotoida ja jalkauttaa opiskelijakunnan vaikuttamista ja osallistumista organisaatiotasoisesti toimintakulttuuriin. Samalla selvitetään, miten osallistumista ja vaikuttamista saadaan opinnollistettua ja vaikuttamisosallistumista lisättyä eri työryhmissä oppilaitoksissa ja koko organisaation tasolla.

Hankkeessa koulutetaan asuntolaohjaajia tukemaan mielen hyvinvointia, opiskelua ja yhteisöllisyyttä. Otetaan myös käyttöön VEKE-malli ja osallistutaan sen kehittämiseen ja päivittämiseen. Kartoitetaan esimerkiksi Laadukas asuntolatoiminta (OPH) tilanne Saskyssa ja pyritään parantamaan toimintaa sen mukaisesti. Lisäksi työstetään yhdessä opiskeluhuollon, opettajien ja opiskelijoiden kanssa konsultoivan työotteen opiskeluhuoltoa.

Hankkeessa benchmarkataan myös erilaisia arjenhallintataitoryhmiä. Pilotoidaan Saskyssa arjentaitoja tukevat ryhmät opiskelijoille. Työskentelyn painopiste tulee olemaan taitojen harjoittelussa.

Kohderyhmä
Ammatilliset opiskelijat

Päätoteuttaja
SAKU ry

Yhteistyökumppanit
AhlmanEdu
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jedu
Jyväskylän kristillinen opisto, JKO
Jyväskylän palvelualan opisto, Jypao
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kpedu
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Ekami
Koulutuskeskus Salpaus
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Novida
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Poke
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko
Saimaan ammattiopisto, Sampo
SASKY koulutuskuntayhtymä
Savon ammattiopisto, Sakky
Varalan Urheiluopisto


Lisätietoja
Iris Sundelin

iris.sundelin(at)sasky.fi

Rahoittaja
Opetushallitus OPH

Voimassa
30.4.2031