Tiimioppijan opas

SANASTOA – meidän yhteinen oma kieli

Asiantuntijavierailut
Asiantuntijavierailujen tavoitteena voi olla esimerkiksi: oman ja tiimin osaamisen laajentaminen, asiantuntijan erityisasiantuntemus, suhdeverkostojen rakentaminen, ajankäytön ja stressin hallinta tai työhyvinvoinnin lisääminen. Asiantuntijan ei ole aina mahdollista vierailla koululla esimerkiksi pitkän välimatkan vuoksi. Tällöin vierailun voisi tehdä verkon välityksellä. Tämä tapa antaa enemmän mahdollisuuksia miettiä tiimiäsi kiinnostavia kontakteja. Ketkä ovat alasi huippuja maailman laajuisesti, Suomessa, omalla paikkakunnallasi…

Dialogi / dialogirinki
Neljä tärkeää periaatetta: kuuntele, odota, kunnioita ja puhu suoraan. Dialogiringissä keskustelemme tasavertaisesti ja vuorovaikutteisesti yhdessä oppien.

Esimotorola
Jokaiselle tiimijaksolle laaditaan esimotorola. Se auttaa sinua suunnittelemaan opintoja tavoitteellisesti. Mitä tavoitteita asetamme? Mitä asiakas hyötyy? Mitä teoriatietoja tarvitset ja mitä haluat oppia? Mitä aiempaa osaamista tämä vaatii tiimiltäsi ja sinulta?

HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Suunnitelma tehdään heti opintojen alkaessa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen aikana.

Huoltomekaanikkotiimi (järjestäjä)
Kun tiimisi toimii huoltomekaanikkona, huolehditte yhdessä tilojen tuuletuksesta taukojen aikana. Varmistatte, että tuolit ja pöydät jäävät siististi paikoilleen. Huolehditte, että roskat on roskiksissa ja astiat palautettu kahvioon/ keittiöön oikeille paikoilleen sekä tyhjät pullot/ tölkit palautettu keräyspisteeseen. Teidän vastuulle kuuluu myös huolehtia, että kirjat/ kansiot yms. tarvikkeet omilla paikoillaan ja työkalupakin tarvikkeita (tussit, post it-laput…), kopiopaperia ja fläppipaperia yms. on riittävästi. Huoltomekaanikkojen vuorot sovitaan tiimikohtaisesti ja tiimit itse sopivat omat vastuuvuoronsa.

Huoltoasema
Kokeneemmat tiimiyrittäjät ja/ tai työelämän edustajat sparraavat sinua ja muita tiimiyrittäjiä projekti-ideoissa ja tiimityöskentelyyn liittyvissä haasteissa.

Jalostamo/ Reflektointi
Perustuu ajatukseen, että ihminen oppii omista kokemuksistaan ja reflektiossa käydään läpi tapahtunutta tai ollutta tilannetta. Voit tehdä sitä yksin tai yhdessä tiimin kanssa(dialogi). On tarpeellista reflektoida yksin, mutta on tärkeää työstää keskeneräisiä ajatuksia ja oivalluksen poikasia yhdessä muiden kanssa. Yhdessä muiden kanssa reflektoimalla voi oppia ja saada vahvistusta omille ajatuksilleen.

Jälkimotorola
Jälkimotorola on hyvä reflektioväline työ- tai oppimistehtävän päätteeksi ja se auttaa sinua ammattitaidon kehittymisessä. Tämä tehdään joka perjantai tiimijaksoviikon päätteeksi. Jälkimotorolassa vastaat kysymyksiin: Mikä meni hyvin? Mikä meni huonosti? Mitä opin? Mitä vien käytäntöön eli mitä teen ensi kerralla paremmin? On erittäin tärkeää, että olet aina paikalla.

Kaverijohtaminen
Kaverijohtamisen perustehtävä on saada muut ponnistelemaan kohti yhteistä päämäärää. Ole herkkä johdettavien tunnetiloille ja toimi niiden mukaisesti. Ole johtajana aina läsnä ja tavoitettavissa, kuuntele aidosti. Vain teoilla on merkitystä kaverijohtamisessa. Et voi johtaa muita, jos et osaa johtaa itseäsi. Kaverijohtamisessa on tärkeää rakentaa kaikille tiimiyrityksessä pelipaikat ja keskittyä tiimiläisten vahvuuksiin. Kaikki kaatuu johtamiseen ja johtaminen viestinnän puuttumiseen. Kaverijohtajuus ei ole koskaan palkinto, sillä se on ansaittava joka päivä. Kaverijohtajan tehtävä on luoda tiimiyritykseen hyvä yhteishenki ja positiivinen ajattelu. Se merkitsee aina esimerkkinä olemista. Mihin kiinnität huomion, siihen muutkin kiinnittävät.

Kuski ja repsikka
Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan kaksi kuskia: varsinaisen kuskin ja repsikan (apukuskin). He toimivat yhteistyössä tiimiopettajan kanssa huolehtien tiimin hyvinvoinnista ja oppimisen edistymisestä. He huolehtivat, että työskentelyn raamit (aikataulut, sopimukset…) ovat kaikkien tiedossa ja että, tiimi etenee kohti tavoitteita aikataulussa. He toimivat esimerkkinä muille ja edistävät tiimin myönteistä ilmapiiriä. Eri tiimien kuskit kokoontuvat yhteen säännöllisesti ja hoitavat tiimien välisiä asioita kuskipalavereissa. Kuski ja repsikka voidaan vaihtaa sovituin väliajoin.

Mentori
Aseta itsellesi unelmia ja rohkeitakin tavoitteita. Ota itse vastuu kehittymisestäsi ja hanki mentori kehittymisesi tueksi. Mentorointi on kokemuksen tai tiedon siirtämistä eteenpäin ihmiselle, joka sitä tarvitsee. Se ei ole opettamista, vaan sparraamista ja oivalluttamista. Vaihtoehtoisesti voitte hankkia tiimille yhteisen mentorin. Tällöin tiimi määrittelee tavoitteensa yhdessä ja kaikkien ryhmän jäsenten tulee sitoutua niihin. Ny-yritystoiminnassa mentoria kutsutaan neuvonantajaksi. Mentori auttaa oivaltamaan omat vahvuudet ja kehityskohdat. Hän kysyy, kuuntelee ja kyseenalaistaa.

Näyttö
Näytössä osoitat ammatillisen osaamisesi työelämässä. Teet sen jokaisesta tutkinnon osasta ja näytön arvosana tulee tutkintotodistukseesi.

Onnistumiskeskustelu
Tiimiopen ja opiskelijan/ tiimin välinen keskusteluhetki, jossa käydään läpi vahvuuksia ja onnistumisia ja toisaalta kehittämisen kohteita ja epäonnistumisista opittuja asioita. Tiimin onnistumiskeskustelut käydään aina Huoltamo-viikoilla. Henkilökohtaisessa onnistumiskeskusteluissa käydään läpi osaamistasi esim. osaamispassin avulla. Mikäli osaamisesi on riittävää, voit sopia tiimiopen kanssa näytön suorittamisesta.

Opiskelija – paras mahdollinen joukkuepelaaja

OPISKELIJATIIMI

  • Opiskelijoista muodostetaan opiskelijatiimit, jotka opiskelevat koko lukuvuoden samassa tiimissä.
  • Jokainen tiimin jäsen vaikuttaa ilmapiiriin ja oppimisen edistymiseen.
  • Tiimissä opitaan yhdessä, toteutetaan yhdessä projekteja ja oppimistehtäviä sekä harjoitellaan erilaisia tiimirooleja.
  • Tiimissä harjoitellaan myös vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista.
  • Tiimissä opitaan myös itsensä johtamista ja kaverijohtamista.

TYÖELÄMÄTAIDOT

Valitusrinki
Ringissä on lupa valittaa asioista, sillä edellytyksellä, että haluat niihin itse aktiivisesti löytää myös ratkaisun. Sinä ja/ tai tiimit voitte itse ehdottaa, kun koette tarvetta valitusringille.

Valkunvartti
Tiimiopen ja tiimin välinen keskusteluhetki, jossa käydään läpi tiimiä askarruttavia asioita. Tiimit sopivat itse ajan valkunvarttiin, kun kokevat sellaiselle tarvetta.

Varikkopysähdys
Jaksamisen kannalta on tärkeää, että välillä tehdään kunnollisia pysähdyksiä, joissa nostetaan työkykyä ja yhteishenkeä. Yhdessä toimiminen vaatii luottamusta tiimin jäseniin ja valmentajiin, siksi hyvästä työilmapiiristä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Avoin, positiivinen ja erilaiset toimijat huomioon ottava ilmapiiri ruokkii luottamuksen henkeä ja helpottaa kaikkien osallistumista yhteisten tavoitteiden. Tiimit ehdottavat ja suunnittelevat varikkopysähdysten ajankohdan ja sisällön budjetti huomioiden. Varikkopysähdykset järjestetään kaikkein tiimien yhteiseksi virkistyspäiväksi.

ViKi-ohjelma
Pelkillä treeneillä et kuitenkaan saa riittävää teoriatietoa hankittua, vaan sitä sinun pitää kartuttaa lukemalla kirjoja, artikkeleita, blogeja ja alan lehtiä tai katsomalla esim. alaan tai yrittäjyyteen liittyviä ohjelmia ja videoita. Tätä systeemiä meillä kutsutaan VIKI-ohjelmaksi (videot/kirjat). Treeneissä jaetaan muille tiimiyrittäjille ydinkohdat luetuista tai katsotuista materiaaleista.

Yhteistyön arvotaulu
Yhdessä sovitut arvot toimivat kivijalkana tiimisi toiminnalle. Tiiminne omat arvot ja yhdessä sovitut asiat vaikuttavat turvallisuudentunteen ja luottamuksen lisääntymiseen. Arvojen tulee olla myös sopusoinnussa oppilaitoksen yhteisten arvojen kanssa. Tiimioppiminen vaatii sitoutumista yhteisiin arvoihin. Oppiminen tapahtuu yhdessä tekemisen kautta: olemalla vuorovaikutuksessa tiimin jäsenten, asiakkaiden ja valmentajan kanssa. Sovitte arvot yhdessä, eikä kukaan teidän tiimin jäsen voi muuttaa niitä yksin. Arvotaulu pidetään esillä tiimin yhteisissä tiloissa sekä tiimin sosiaalisen median kanavissa.

Yritysvierailut
Yritysvierailujen tarkoituksena on tutustua yritykseen sekä aloittaa yhteistyö, josta molemmat osapuolet voisivat hyötyä uusien ideoiden, näkökulmien ja toimintatapojen myötä. Pienetkin kertomukset ja kokemukset voivat johtaa unohtumattomiin oivalluksiin ja oppimiskokemuksiin.